ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ขอสำเร็จการศึกษา งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        
เข้าสู่ระบบ
Student ID :
Identification Number :

 
ข้อปฎิบัติในการยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บ

1.  น.ศ ทุกคนต้องยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บ 
2.  ในกรณีที่ไม่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา
     ที่ยื่นขอ  ให้นักศึกษายื่นขอสำเร็จการศึกษา
     ผ่านทางเว็บไซต์ใหม่ทุกครั้งในภาคที่คาดว่าจะ
     สำเร็จการศึกษา

3.  ติดต่อขอหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาและ 
     Transcript (ด้วยตัวเองที่งานทะเบียนและประมวลผล
      เท่านั้น)

4.  งานทะเบียนและประมวลผลจะแจ้งข่าวพิธีพระราชทาน
     ปริญญาบัตรทาง เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
     http://www.psu.ac.th และจะไม่แจ้งข่าวให้ทราบ
      ด้วยจดหมาย จึงขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก
      เว็บไซต์ข้างต้น
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
UserName :
Pass word :
 
Copyright © 2010 Registrar's Division,Prince Of Songkla University
Tombol Khohong,Hat Yai ,Songkla 90110
Tel/Fax 074 - 446734

Comment to : hatyai-registrar@group.psu.ac.th