English version :
  นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เลขบัตรประชาชน :
 
 
งานทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
โทร. 0-7727-8858, 0-7727-8859