English version :
  นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567
เลขบัตรประชาชน :
 
 
งานทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
โทร. 0-7727-8858, 0-7727-8859